REGULAMIN

odznaki turystycznej Małopolskiego Szlaku Papieskiego
im. św. Jana Pawła II

W celu popularyzacji Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II upamiętniającego miejsca, po których wędrował Karol Wojtyła, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie ustanawiają regionalną odznakę turystyczną Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II.

§ 1

Odznakę można zdobyć podczas wycieczek Małopolskim Szlakiem Papieskim im. św. Jana Pawła II, trasą główną prowadzącą z Kalwarii Zebrzydowskiej do Starego Sącza oraz tzw. wariantami Szlaku Papieskiego.
Odbywając wycieczki w warunkach zimowych zaleca się korzystanie z nart lub rakiet śnieżnych.

§ 2

Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.

§ 3

Odznaka Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II posiada następujące stopnie:

  • żółto-biały – za przejście całej głównej trasy Małopolskiego Szlaku Papieskiego (Kalwaria Zebrzydowska – Stary Sącz),
  • brązowy – za przejście dwóch dowolnych wariantów Małopolskiego Szlaku Papieskiego,
  • srebrny – za przejście kolejnych trzech wariantów Małopolskiego Szlaku Papieskiego,
  • złoty – za przejście kolejnych czterech wariantów Małopolskiego Szlaku Papieskiego.

Stopnie: brązowy, srebrny, złoty zdobywa się po kolei. Stopień żółto-biały zdobywa się niezależnie od pozostałych stopni, przed, po lub w trakcie ich zdobywania.

§ 4

Odznakę można zdobywać podczas dowolnej liczby wycieczek, dzieląc trasy na dowolne odcinki. Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

§ 5

Zdobywanie odznaki Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II nie wyklucza jednoczesnego zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych odznak turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

§ 6

Wypełnione książeczki GOT PTTK, zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć do weryfikacji (przyznania odznaki).
Odznakę turystyczną Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II przyznaje Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz upoważnione przez niego oddziały PTTK.
Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 7

Książeczka GOT PTTK z dokumentacją wycieczek do odznaki turystycznej Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II oraz potwierdzeniem przyznania odznaki jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 8

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. św. Jana Pawła II w Krakowie i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie są odpowiedzialne za promocję odznaki turystycznej Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II.

§ 9

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie odpowiada za prowadzenie akcji zdobywania odznaki turystycznej Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II oraz rozstrzyga wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu.

§ 10

Instytut i COTG ustalają, że Odznaka będzie mieć kształt okrągły o średnicy 3,5 cm, wykonana zostanie w mosiądzu. Na Odznace znajdzie się wizerunek św. Jana Pawła II oraz napis Małopolski Szlak Papieski IDMJP2 (plus logotyp) PTTK.

§ 11

Regulamin niniejszy został ustanowiony w wyniku Porozumienia Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie w dniu 1.03.2015 r.

IDMJP2 COTG PTTK

 


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK